برای استفاده از این امکان، در معرفی کالا، ابتدا گروه مورد نظر را انتخاب نموده، سپس از منوی شناور فرم، گزینه “تعیین پورسانت کالاها در یک گروه” را انتخاب نمایید.

  فرم پورسانت گروه کالا نمایش داده می‌شود:

در این فرم، از لیست بازشدنی “نوع پورسانت”، گزینه‌ “پورسانت درصدی” را انتخاب نمایید. سپس در فیلد درصد پورسانت، درصد مورد نظر را وارد نمایید. در صورتی که از لیست بازشدنی “نوع پورسانت”، گزینه “پورسانت مقداری” را انتخاب نمایید، فیلد درصد پورسانت به مبلغ پورسانت تغییر پیدا می‌کند.
با تأیید فرم، پیام زیر نمایش داده می‌شود:

به این ترتیب تخصیص گروهی پورسانت به کالاهای زیرمجموعه یک گروه انجام خواهد گرفت.