نقش برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر هوشمندی کسب و کار (بخش دوم)