بخش اول

مقدمات

 

مقدمه:

یکی از مهمترین اجزای کار مديريت، تصميم‏گيري است و تصميم‎گيري نيازمند در دسترس داشتن اطلاعات است. از ميان اطلاعات گوناگوني كه مديران براي اخذ تصميمات خود بدان نيازمندند، اطلاعات مالي جايگاه ويژه‎اي دارد، زیرا اكثر قريب به اتفاق تصميم‏های مديران مستقيماً آثار و پيامدهاي مالي داشته و يا بطور غيرمستقيم وضعيت مالي مؤسسه را تحت تأثير قرار مي‎دهند. اطلاعات مالي و حسابداري ابزار ارزشمندي جهت تصميمات مربوط به تأمين، تخصيص و كنترل منابع اقتصادي در اختيار مديران قرار مي‎دهد.

هر يك از دستگاه‏هاي اجرايي كشور عهده‏دار انجام برخي از وظايف دولت هستند و لذا براي ايفاي وظايف محوله، بودجه‏اي در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختيار آنها گذاشته مي‏شود تا پس از تخصيص اعتبار و دريافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معين دستگاه آن را به مصرف برسانند.

در این فصل مباحث مقدماتی مربوط به حسابداری دولتی شامل تعریف حسابداری دولتی، تاریخچه آن و… تشریح می‏شود.

 

تعریف حسابداری دولتی:

حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است که با توجه به قوانین و مقررات مالی دولت و با رعایت اصول و فنون حسابداری، اسناد مالی را تنظیم و دفاتر روزنامه، کل و معین را ثبت نموده و گزارشها و اطلاعات مالی را استخراج و تجزیه و تحلیل می‏نماید.

به عبارتی دیگر، حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به دستگاه‎های اجرایی را به منظور ادای مسئولیت پاسخگویی، تصمیم‎گیری و کنترل، مطابق قوانین و مقررات و اصول پذیرفته‎شده حسابداری، جمع‎آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه‎بندی، تلخیص و گزارش می‎نماید.

 

تاريخچه حسابداری دولتی در اروپا وآمريكا:

در انگلستان دولت در ارتباط با اخذ ماليات، قوانيني در سال ۱۲۱۵ ميلادي تدوین و پارلمان آن را تصويب كرد. نظارت بر مخارج و درآمدهاي دولت در سال ۱۳۴۴ میلادی آغاز و تا سال ۱۶۱۶ میلادی به تصويب رسيد.

در آمريكا  براي اولين بار پيش‎بيني بودجه در سال ۱۹۱۴صورت گرفت.

در فرانسه در سال ۱۷۱۹ میلادی حقي مبني بر تصويب بودجه به مجلس ارائه و در اواخر قرن ۱۹ به تصويب رسيد.

 

تاریخچه حسابداری دولتی در ایران: 

مخارج دولت در عصر هخامنشي ثبت و نگهداري مي‎شد و كورش كبير آن را گسترش داد و توسط داريوش، نظامي مبتني بر حسابداري بهاي تمام‎شده آغاز گرديد. در زمان ساسانيان مميزي و در دوره سلجوقيان حساب درآمد و مخارج و حساب بازرگاني انجام مي‏شد.

در دوره قاجار دفترداري و حسابداري دو طرفه (در سال ۱۲۵۸ هجری شمسی) با ورود شركت‏هاي خارجي و فرآورده‏هاي صنعتي در ايران آغاز شد.

در دوره پهلوي در سال ۱۳۱۱ حسابرسي واحدهاي اقتصادي مطرح شد و قانون شركتهاي سهامي تصويب شد.

در سال ۱۳۲۸ وزارت دارایی مکلف به بررسی حسابها و ترازنامه بازرگانان شد و اساس رسیدگی به حساب ترازنامه و صورت سود و زیان مؤدیان را به عهده گرفتند.

 

معرفی برخی واژه‏های کلیدی حسابداری دولتی:

دستگاه اجرایی: وازرتخانه‏ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مراکز استانها، دستگاه اجرایی کشور محسوب می‏شوند.

دستگاه اجرایی به سازمانی اطلاق می‎شود که تمام یا قسمتی از برنامه‎های مصوب منظور در بودجه سالانه دولت را اجرا نماید.

به بیان ساده‎تر دستگاه اجرایی به مؤسسات و شرکتهایی گفته می‎شود که به نحوی از بودجه استفاده می‎کنند و در مقابل وظایفی به عهده دارند.

وزارتخانه: مطابق ماده ۲ قانون محاسبات عمومی کشور، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود. به عنوان نمونه می‎توان به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.

مؤسسه دولتی: مطابق ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‏گانه اداره می‎شود  و عنوان وزارتخانه ندارد. به عنوان مثال نهاد ریاست جمهوری یک مؤسسه دولتی است.

شرکت دولتی: مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، واحد سازمانی مشخصی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده  و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، شرکت دولتی تلقی می‎شود. برای مثال می‎توان به شرکت‎های فولاد ایران، هپکو اراک و مس سرچشمه اشاره کرد.

تعهد: مطابق ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور، عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت (ایجاد تعهد به ضمانت دولت) ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت – ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح – ج) پیوستن به قراردادهای بین‏المللی و عضویت در سازمان‎ها یا مجامع بین‎المللی با اجازه قانون.

تنخواه‏گردان حسابداری: مطابق ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور، عبارت است از وجهی که خزانه یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام هزینه‏های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال‎های قبل در اختیار ذیحساب قرار می‎دهد تا در قبال حواله‎های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.

تنخواهگردان پرداخت: مطابق ماده ۲۷ قانون محاسبات عمومی کشور، عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‎گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه‎ها در اختیار واحدها و یا مأمورین که به موجب این قانون و آیین نامه‏های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه‏گردان هستند قرار می‏گیرد تا به تدریج که هزینه‎های مربوط انجام شود، اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

پیشپرداخت: مطابق ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور، عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات، پیش از انجام تعهد صورت می‎گیرد. به عنوان مثال کارمندی که در اجرای حکم مأموریت قرار است به شهرستان عزیمت کند، با موافقت رئیس سازمان قبل از انجام سفر وجوهی جهت مخارج شخصی دریافت می‎دارد. این مبالغ از آنجا که قبل از انجام کار پرداخت شده است در حکم پیش‎پرداخت است.

علیالحساب: مطابق ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومی کشور، عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت گیرد. برای مثال به علت کمبود نقدینگی تنها بخشی از بهای کالای خریداری شده پرداخت گردد، که در این وضعیت باید مبلغ پرداخت شده به حساب علی‎الحساب منظور گردد.

دریافت‏های دولت: برابر ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور، دریافت‎های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی، درآمد اختصاصی، درآمد شرکت‎های دولتی، سایر منابع تأمین اعتبار، سپرده‏ها، هدایا به استثنای هدایایی که برای مصارف خاص اهدا می‏گردد و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.

درآمد: عبارت است از افزایش در دارایی‎ها، کاهش در بدهی‎ها و یا ترکیبی از هر دو که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره شود.

مطابق ماده ۱۰ و ۱۴ قانون محاسبات عمومی کشور، دو نوع درآمد با عناوین درآمد عمومی و درآمد اختصاصی وجود دارد.

درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی، مالیات، سود سهام شرکت‎های دولتی، درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‎شود.

درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‎گردد.

مبنای تعهدی: مبنایی است که بر اساس آن معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع (و نه فقط در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می‎شوند و در صورتهای مالی دوره مربوط انعکاس می‎یابند. عناصر شناسایی شده بر اساس مبنای تعهدی شامل دارایی‎ها، بدهی‎ها، ارزش خالص، درآمدها و هزینه‎ها است.

سال مالی: یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‎شود.

دارایی: منبع تحت کنترلی است که برای واحد گزارشگر دارای خدمات بالقوه و یا منافع اقتصادی آتی باشد.

بدهی: تعهد فعلی واحد گزارشگر است که ایفای آن مستلزم خروج منافع از واحد گزارشگر خواهد بود.

ارزش خالص: عبارت است از ارزش کل دارایی‎ها منهای ارزش کل بدهی‎های واحد گزارشگر.

هزینه: عبارت است از کاهش در دارایی‏ها، افزایش در بدهی‎ها و یا ترکیبی از هر دو که منجر به کاهش ارزش خالص طی دوره می‏شود.

مقایسه حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی:

۱ – تفاوت در اهداف صورت‎های مالی بخش عمومی با بخش خصوصی: هدف اصلی بخش خصوصی تحصیل سود بوده و صورت‎های مالی که ارائه می‎کند باید به شکلی باشد که میزان نیل به این هدف را مشخص سازد. اجزای صورت‎های مالی این بخش عبارتند از: ۱) ترازنامه ۲) صورت سود و زیان ۳) صورت سود و زیان جامع ۴) صورت جریان وجه نقد ۵) یادداشت‎های توضیحی

هدف اصلی بخش عمومی ارائه خدمات، افزایش رفاه اجتماعی و ایجاد امنیت بوده و صورت‌های مالی آن باید به شکلی باشد که میزان نیل به این اهداف را مشخص سازد. صورت‎های مالی این بخش شامل: ۱) صورت وضعیت مالی

۲) صورت تغییرات در وضعیت مالی

۳) گردش حساب تغییرات در ارزش خالص

۴) صورت مقایسه بودجه و عملکرد

۵) یادداشت‎های توضیحی

لازم به ذکر است که ارائه صورت جریان وجوه نقد در واحدهای گزارشگر مسئول استانداردهای حسابداری بخش عمومی، اختیاری است.

۲ – اهمیت قوانین و مقررات در حسابداری دولتی: وجود قوانین و مقررات مالی و لزوم رعایت آن در سیستم حسابداری دولتی برای یکنواختی کار و صحت عملیات اهمیت زیادی دارد. البته نباید از نظر دور داشت که قوانین و مقررات، وسیله رسیدن به هدف می‎باشد، نه خود هدف و لازم است که مدیران و حسابداران دولتی ضمن آگاهی کامل از قوانین و مقررات، هدف‎های سازمان را نیز مورد توجه قرار دهند. .

بدیهی است که مؤسسات بخش خصوصی نیز باید در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنند ولی اصولا جهت انعکاس عملکرد و وضعیت مالی خود از اصول پذیرفته شده حسابداری تبعیت می‎نمایند.

۳ – توجه دقیق به بودجه و اعتبارات تعیین شده در حسابداری دولتی: هر سازمان و دستگاه اجرایی دولت برای تحقق هدفها و برنامه‎های خود دارای بودجه و اعتبارات است که پس از طی مراحل قانونی قابل مصرف می‎باشد. نکته مهم اینکه هیچ مقامی مجاز نیست بیش از میزان تعیین شده، هزینه کند؛ یا تعهدی برای دولت به وجود آورد. البته سازمانهای غیر دولتی نیز دارای بودجه می‎باشند، ولی اهمیت و حساسیت موضوع برای سازمان‎های دولتی زیادتر است و برای پرداخت هزینه‎های وجوه دولتی باید قبلاً اعتبار لازم تأمین گردد.

در حسابداری دولتی به لحاظ اهمیت کنترل بودجه مصوب، ثبت اقلام درآمد و هزینه، اصولاً به منظور کنترل و مقایسه با ارقام پیش‎بینی شده در بودجه صورت می‏گیرد. بنابراین سیستم حسابداری دولتی باید به گونه‎ای باشد که منظور فوق را برآورده سازد.

۴ – لزوم نگهداری حساب‎های مستقل در حسابداری دولتی: در حسابداری بازرگانی (واحدهای تجاری) تنها یک شخصیت حسابداری (واحد حسابداری) وجود دارد و کلیه فعالیت‎های مؤسسه در قالب آن منعکس می‎شود.

ولی در حسابداری دولتی برای هر یک از منابع مالی مؤسسه، یک شخصیت حسابداری جداگانه در نظر گرفته می‎شود که همچون یک مؤسسه مستقل دفاتر و حساب‎های جداگانه‌ای تنظیم می‎نماید.

از این رو در حسابداری دولتی با توجه به منابع مختلف، حساب‎های مستقل متعددی مورد استفاده قرار می‏گیرد.

بر این اساس، برای یک سازمان دولتی می‏توان چندین شخصیت حسابداری (البته در صورت نیاز و مطابق قانون) ایجاد کرد.

 كاربرد حسابداري دولتي:

  • اطلاعات مفيد و قابل اعتمادي را براي تعيين و پيش‏بيني ورود، خروج و مانده منابع مالي دولت تهيه و در دسترس مسئولين دستگاه‎هاي دولتي يا مسئولين ارشد مالي دولت قرار مي‎دهد.
  • اطلاعات مالي معتبري براي تعيين و پيش‏بيني وضعيت مالي دولت و واحدهاي تابعه آن تهيه و در اختيار تصميم‏گيرندگان قرار مي‏دهد.
  • اطلاعات لازم و مفيدي را براي برنامه‏ريزي، بودجه‏بندي، جمع‏آوري و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختيار مسئولين رده‎هاي مختلف مديريت دولتي قرار مي‏دهد تا آثار تحصيل و مصرف منابع مالي را در تحقق اهداف عملياتي دولت بررسي و مورد ارزيابي قرار دهند.
  • سيستم حسابداري دولتي ابزار قابل ملاحظه‏اي براي ارزيابي كارایي مديران اجرايي به حساب مي‏آيد. سيستم حسابداري دولتي از سيستم بودجه‏بندي پيروي مي‏نمايد و اطلاعات مالي را با اطلاعات مالي پيش‏بيني‎شده در بودجه مقايسه و به افشاي انحرافات مطلوب و يا نامطلوب بودجه مي‏پردازد.

استفاده‏کنندگان از حسابداری دولتی:

استفاده‏کنندگان از سیستم حسابداری دولتی به دو گروه زیر تقسیم می‏شوند:

الف) استفاده‏کنندگان درون سازمانی: استفاده‏کنندگانی که در داخل سازمان هستند، شامل:

۱- مسئولین برنامه‏ریزی

۲ – وزیر یا رئیس مؤسسه

۳ – بازرسان و حسابرسان داخلی

ب) استفاده‏کنندگان برون سازمانی: استفاده‏کنندگانی که در خارج سازمان هستند، شامل:

۱- هیئت دولت

۲ – مجلس نمایندگان

۳ – حسابرسان مستقل

۴- عموم مردم

 

منابع :

۱ – دکتر ایرج نوروش – مروری جامع بر حسابداری مالی – جلد دوم

۲ – نظام حسابداری بخش عمومی – نسخه سال ۱۳۹۵

۳-www.GASB.ORG