سيستم بهاي تمام شده زيرمجموعه اي از سيستم اطلاعات حسابداري است كه اطلاعات مرتبط با هزينه هاي توليد را شناسايي، ثبت، اندازه گيري، طبقه بندي و گزارش مي كند. با توجه به حجم اطلاعات وسيع و تنوع روش هايي كه حسابداري صنعتي با آن روبرو است وجود يك نرم افزار قدرتمند مي تواند با تسهيل در ثبت، طبقه بندي و گزارشگيري كمك شاياني به حسابداران صنعتي نمايد. شركت پردازش موازي سامان به عنوان يكي از شركت هاي با سابقه در ارايه نرم افزارهاي مالي با درك نياز مبرم به چنين سيستم هايي از مدتي پيش وارد اين عرصه گرديده است. در اين راستا سيستم جديد محاسبه بهاي تمام شده با قابليت هاي منحصر به فرد به سيستم جامع مالي اداري تدبير اضافه شده است. اين سيستم نرم افزاري انعطاف پذير براي كساني است كه مايل هستند هزينه يابي محصولات خود را به روش هاي گوناگون و با سرعت و دقت بالا انجام دهند. در ذيل برخي امكانات اين سيستم به صورت خلاصه ارايه مي گردد. ( دریافت کاتالوگ )

امكان معرفي ماشين آلات
امكان معرفي كاركردها
امكان معرفي تخصص ها
امكان معرفي شيفت هاي كاربردي
امكان تعريف مفهوم كاركرد- شيفت-تخصص به عنوان مبناي تخصيص ماشين آلات به محصولات توليدي
امكان تعريف انواع مراكز هزينه صنعتي شامل انواع سهم دهنده و سهم گيرنده
امكان تعريف مراكز هزينه صنعتي
امكان تعريف عوامل هزينه يا عوامل سربار به تفكيك سربار مستقيم و غيرمستقيم
امكان تعريف مباني تسهيم سربار مانند متراژ واحد توليدي، تعداد پرسنل و غيره
امكان تخصيص مبناي تسهيم به هر يك از مراكز هزينه سهم دهنده
امكان تخصيص مقدار مبناي تسهيم به هر مركز هزينه سهم گيرنده
امكان ثبت شناسنامه محصول در ساختار درختي و تعيين ميزان مواد، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز براي توليد يك واحد از محصول
امكان انتخاب روش تسهيم هزينه ها به صورت مستقيم، يك طرفه، دو طرفه و رياضي با تكرار
امكان تعيين ماتريس سهم بري مراكز هزينه از يكديگر
امكان انجام تسهيم هزينه ها براساس روش انتخابي
امكان محاسبه بهاي تمام شده با توجه به اطلاعات ورودي
امكان نگهداري جزئيات محاسبه بهاي تمام شده محصولات در نسخه هاي مختلف در يك دوره زماني
امكان محاسبه بهاي تمام شده به روش هاي مختلف در يك محدوده زماني
امكان مشاهده ميزان سهم دريافتي هر يك از مراكز هزينه از دواير ديگر
امكان محاسبه بهاي تمام شده به روش استاندارد، نرمال و واقعي

امكان ورود اطلاعات مواد مصرفي در هر مركز هزينه توليدي به تفكيك ابتدا، در طي و پايان دوره مالي
امكان ورود اطلاعات نيمه ساخته هاي مصرفي در مركز هزينه توليدي
امكان ورود اطلاعات محصولات توليدي در هر مركز هزينه
امكان ورود اطلاعات هزينه هاي هر مركز هزينه سهم دهنده (سربار غيرمستقيم)
امكان ورود اطلاعات هزينه هاي مشخص هر مركز سهم گيرنده (سربار مستقيم)
امكان ورود اطلاعات ميزان كاركرد ماشين آلات مصرفي در هر مركز هزينه توليدي
امكان ورود اطلاعات ميزان نفرساعت مصرفي بر مبناي كاركرد-شيفت-تخصص در هر مركز هزينه توليدي

امكان برقراري ارتباط بين عوامل هزينه و حسابهاي هزينه هاي توليد در سيستم حسابداري
امكان خواندن اطلاعات قيمت هر ماده مصرفي و نيمه ساخته از كاردكس انبار
قابليت ورود اطلاعات هزينه هاي سربار از ميزان گردش حسابهاي مرتبط
امكان برقراري ارتباط بين مراكز هزينه صنعتي و مراكز هزينه مالي
امكان ورود اطلاعات مواد، نيمه ساخته ها و محصولات از سيستم كنترل توليد
قابليت خواندن اطلاعات دستمزد از سيستم كنترل توليد

ارايه گزارش كاربرگ بهاي تمام شده محصولات شامل هزينه مواد، دستمزد و سربار هر محصول
ارايه گزارش تسهيم مراكز سهم دهنده بر طبق ماتريس سهم بري و روش تسهيم
ارايه گزارش ميزان كاركرد ماشين آلات
ارايه گزارش سربار مستقيم
ارايه گزارش تسهيم سربار غيرمستقيم
ارايه گزارش مجموع هزينه هاي سربار و نرخ آن با ازاي هر مرکز هزينه توليدي
ارايه گزارش ظرفيت بلااستفاده ماشين آلات و نيروي انساني
ارايه گزارش دستمزد مستقيم
ارايه کاربرگ هزينه دستمزد شامل ميزان هزينه و نفر ساعت دستمزد مستقيم به ازاي هر محصول به تفکيک مراکز هزينه
ارايه کاربرگ مصرف مواد شامل ميزان و نرخ و مصرف مواد در هر مرکز هزينه
ارايه گزارش تخصيص مواد شامل مقدار و نرخ مواد استفاده شده در محصولات به تفکيک مراکز هزينه
ارايه گزارش انحراف مصرف مواد از استاندارد
ارايه گزارش انحراف دستمزد از استاندارد
ارايه گزارش انحراف سربار از استاندارد
ارايه گزارش هزينه هاي ورودي به مرکز هزينه به تفکيک سربار، دستمزد و مواد مصرفي