دو تا كارگر در حال كار بودند. يكي زمين را مي‌كند و ديگري آن را پر مي‌كرد. عابري كه از آنجا رد مي‌شد از آنها پرسيد: “چرا كار بيهوده انجام مي‌دهيد؟”
يكي از آن دو كارگر كه از سوال عابر ناراحت شده بود، گفت: “ما كار بيهوده انجام نمي‌دهيم. ما هميشه سه نفريم. يكي زمين مي‌كند، دومي لوله را كار مي‌گذارد و سومي رويش را پر مي‌كند. امروز نفر دوم مريض بوده و سر كار نيامده است ولي ما وظيفه خودمان را انجام مي‌دهيم.”
شرح لطیفه:
فقط ماشين براي انجام صحيح وظايفش به آموزش نياز ندارد. حتي كارگران ساده نيز به حداقلي از آموزش و قدرت تحليل نياز دارند كه بايد در مجموعه اقدامات مديريت از مرحله جذب تا … مورد توجه قرار بگيرد.

پردازش موازی سامان