مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان ایجاد ارتباط بین حسابها و سطوح شناور – بخش اول

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سيستم‌های جامع مالی و اداری تدبير، نحوه ايجاد ارتباطات بين حساب‌ها و سطوح شناور (تفصيلی‌های شناور، پروژه‌ها و مراکز هزينه) به دو شکل ساخت يافته (ارتباط از نوع خطی و ارتباط از نوع درختی) امکان‌پذير مي‌باشد.
در روش ارتباط خطی، تفصيلی شناور، مرکز هزينه و پروژه به ترتيب به عنوان ادامه حساب‌ قبلی مطرح مي‌شوند. يعنی شما مي‌توانيد حساب را مستقيما” به تفصيلی شناور و تفصيلی شناور را به مرکز هزينه و مرکز هزينه را به پروژه وصل کنيد.
در روش ارتباط درختی، هر کدام از حسابهای تفصيلی شناور، مرکز هزينه و پروژه به ترتيب به عنوان ادامه حساب‌ها مطرح مي‌شوند. يعنی شما مي‌توانيد حساب را “مستقيما” به تفصيلی شناور و یا به مرکز هزينه و یا به پروژه وصل کنید.
برای انتخاب هر يک از اين روش‌ها می‌توانید از فرم پيکربندی سيستم استفاده نمایید.