وبینارهای شرکت پردازش موازی سامان

webinar-bimeh

تاریخ برگزاری:
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳
ساعت ۱۴:۰۰

webinar 700

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

web

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar23

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3-copy

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3(2)

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3(1)

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2-

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3-

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری:  برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2.jpg

تاریخ برگزاری: برگزار شد

6

تاریخ برگزاری: برگزار شد

6

تاریخ برگزاری: برگزار شد

5

تاریخ برگزاری: برگزار شد

4

تاریخ برگزاری: برگزار شد

3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

1

تاریخ برگزاری: برگزار شد