وبینارهای شرکت پردازش موازی سامان

webinar-2

تاریخ برگزاری:
۲۹ شهریور از ساعت ۱۷ الی ۱۹

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2.jpg

تاریخ برگزاری: برگزار شد

6

تاریخ برگزاری: برگزار شد

6

تاریخ برگزاری: برگزار شد

5

تاریخ برگزاری: برگزار شد

4

تاریخ برگزاری: برگزار شد

3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

1

تاریخ برگزاری: برگزار شد