وبینارهای شرکت پردازش موازی سامان

web

تاریخ برگزاری:
سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲
ساعت ۱۷:۰۰

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar23

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3-copy

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3(2)

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3(1)

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2-

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3-

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری:  برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

webinar-2.jpg

تاریخ برگزاری: برگزار شد

6

تاریخ برگزاری: برگزار شد

6

تاریخ برگزاری: برگزار شد

5

تاریخ برگزاری: برگزار شد

4

تاریخ برگزاری: برگزار شد

3

تاریخ برگزاری: برگزار شد

2

تاریخ برگزاری: برگزار شد

1

تاریخ برگزاری: برگزار شد