جهانگردی پدیده‌ای است که از دیرباز در جوامع مختلف بشری وجود داشته است. بنا بر شواهد و استاد تاریخی موجود، از زمانی که انسان مدنیت یافت و صاحب تمدن گشت، کنجکاوی نسبت به شناخت فرهنگها و تمدنهای اقوام مجاور و دور همواره از انگیزه‌های او بوده است. حال زوج جوان دوچرخه سوارمان را بدرقه می‌کنیم تا دراشاعه فرهنگ صلح و دوستی و شناخت تمدنهای کشورهای آسیای جنوبی سهیم باشیم و با ماجراجویی‌های آنها همراه شویم.
مراسم بدرقه این زوج جوان امروز در شهر مراغه راس ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.
به زودی مراسم بدرقه ایشان را از شبکه استانی آذربایجان مشاهده خواهید کرد.
#با_ تدبیر_همراه_باشید