تنظیم بکاپ خودکارsql  در برنامه

تغییرات مربوط به گزارش فصلی در فرم ارز

نمایش بردار حساب در شرح آرتیکل سند

تغییرات مربوط به گزارش فصلی سال۱۳۹۶

محدودیت نمایش سریال بر اساس موجودی انبار و قفسه

نمایش ستون تاریخ انقضاء میلادی در گزارش سریال اول و دوم کالا

ارسال/ دریافت خریداران و فروشندگان به فایل XML

ارسال و دریافت فاکتور از فایل XML دردفتر خرید و فروش

امکان مشاهده سوابق ورود فاکتورها از فایل

مشاهده رویدادها در فرم درخواست تحویل کالا به مشتری و سفارش خرید

تعيين تعداد رقم اعشار فيلد مقدار در گزارش مواد و محصولات

انجام عمليات انبارگردانى بر اساس سريالهاى اول كالا

افزایش تعداد رکورد نمایش در فرم ثبت دارایی

افزودن جمع سایر مزایا و کسور و متفرقه در گزارش پارامتریک

افزودن فیلتر مرکز هزینه در احکام استخدامی