پردازش موازی سامانشرکت آلکاتل لوسنت
پردازش موازی سامانشرکت آمورا(میتسوبیشی)
پردازش موازی سامانشرکت دیماگ دلاوال دزاویل سرویسز(زیمنس)
پردازش موازی سامانشرکت سانوا
پردازش موازی سامانشرکت کانماتسو ایران
پردازش موازی سامانشرکت کیا رنگ تجارت (نوریانی)
پردازش موازی سامانشرکت نیکسان آسیا