ارزش سهام گوگل ۱۲ سال پس از عرضه اولیه ۱۸.۵ برابر شد