۱۵ پیش بینی بیل گیتس در سال ۱۹۹۹ که به حقیقت پیوسته‌اند