درحالت عادی در فرم رسید/حواله موقت امکان ایجاد/اصلاح سطر وجود ندارد (دکمه‌های ایجاد/اصلاح غیرفعال هستند).

برای انجام عملیات ایجاد/اصلاح در فرم رسید/حواله موقت به روش زیر عمل کنید:

? در فرم تنظیمات نرم‌افزار مالی تدبیر، از لیست سیستم یا فرم، گزینه انبار و سپس گزینه رسید موقت و یا حواله موقت را انتخاب کنید. چک باکس “امکان ایجاد یا اصلاح سطرها” را فعال کنید تا امکان ایجاد/اصلاح سطر برای رسید یا حواله موقت فراهم گردد.

 

در این حالت اگر فرم حواله یا رسید موقت را فراخوانی نمایید، امکان ایجاد/اصلاح سطر فعال می‌شود.