برای استفاده از این امکان، در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، از زیرسیستم خرید و فروش/ انبار، گزینه “تنظیمات تعداد اعشار مقدار و مبلغ” را انتخاب نمایید.

سپس در بخش تنظیمات موجود، برای تنظیم کلی اعشار برای مقدار، روی دکمه “تنظیم کلی اعشار برای ستون مقدار” کلیک نمایید. فرم “تعداد اعشار برای مقدار” نمایش داده می‌شود:

تعداد رقم اعشار موردنظر را وارد نمایید.

◀️ همچنین برای تنظیم کلی اعشار برای قیمت واحد، روی دکمه “تنظیم کلی اعشار برای ستون قیمت واحد” کلیک نمایید. فرم “تعداد اعشار برای قیمت واحد” نمایش داده می‌شود:

? تعداد رقم اعشار موردنظر را وارد نمایید. با تأیید فرم‌ها، تعداد رقم اعشار وارد شده برای ستون‌های مقدار و قیمت واحد، در بخش تنظیمات موجود در فرم “مدیریت تنظیمات برنامه” تغییر پیدا می‌کند:

❓ برای مشاهده تأثیر تغییرات تعداد اعشار برای مقدار و مبلغ، پس از تأیید فرم مدیریت تنظیمات برنامه، می‌بایست شرکت جاری را دوباره انتخاب نمایید.

‼️ نکته: تعداد رقم اعشار انتخاب شده برای مقدار و مبلغ، می‌بایست عددی کوچکتر یا مساوی ۶ باشد. در غیر اینصورت، پیام خطا نمایش داده شده و امکان ادامه عملیات وجود نخواهد داشت.