برای استفاده از این امکان، در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، از زیرسیستم خرید و فروش و انبار، گزینه “معرفی کالا” را انتخاب نمایید. سپس در بخش تنظیمات موجود، چک‌باکس “غیرفعال شدن گزینه مقادیر فرعی اول و دوم در کلیه فرم‌های عملیاتی” را علامت‌دار نمایید:

سیستم، پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تأیید پیام، هنگام ایجاد/ اصلاح آرتیکل در فرم‌های عملیاتی، امکان تغییر مقادیر فرعی وجود نخواهد داشت.

نمونه‌ای از فرم فاکتور فروش: