مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان مدیریت کپی قیمت کالا – بخش اول

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در سیستم جامع مالی و اداری تدبیر این امکان فراهم شده است تا بتوانید قیمت وارد شده برای یک کالا را از یک قیمت فروش به قیمت دیگر کپی کنید. برای این منظور گزینه”مدیریت کپی قیمت کالا” در منوی شناور فرم لیست تفصیلی قیمتهای فروش درنظر گرفته شده است.