مدرس: سرکار خانم آذری

ویدیوی آموزشی | امکان نحوه انجام ثبتهای حسابداری عملیات مرتبط با اسناد پرداختنی باز

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

در نرم افزار تدبیر امکان انجام ثبتهای حسابداری مرتبط با عملیات صورت گرفته روی چکهای دریافتی در اختیار ما قرار گرفته است.