برای استفاده از این امکان، در فرم ثبت سفارش فروش، از منوی شناور فرم، گزینه “کپی اقلام از انتقال بین انبارها” را انتخاب نمایید:

 

 سیستم پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش می‌دهد:

تأیید پیام، سیستم فرم “انتخاب سند انتقال بین انبارها” را نمایش می‌دهد:

 

با انتخاب سطر موردنظر و کلیک بر روی دکمه انتخاب، اقلام سند انتقال بین انبارها، در سفارش فروش کپی خواهد گردید.