ویدیوی آموزشی | امکان بررسی تطابق کلید خصوصی و کلید عمومی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

دکمه بررسی کلید در نرم افزار واسط تدبیر تکس، امکانی کاربردی است که برای بررسی تطابق کلید خصوصی و عمومی ساخته شده در نظر گرفته شده است تا ارسال صورتحساب‌های فروش به صورت آنلاین به سامانه مودیان به درستی انجام پذیرد.