پردازش موازی سامانشرکت آسیا بهین برق
پردازش موازی سامانشرکت آسیا سیم گستر
پردازش موازی سامانشرکت صنایع الکتریک پرتوسان
پردازش موازی سامانشرکت کارا ۲۰۰۰
پردازش موازی سامانصنایع الکترونیک سدید
پردازش موازی سامانگروه صنعتی نیرو
پردازش موازی سامانماشین سازی شمال
پردازش موازی سامانشرکت توسعه ماشینهای اداری پارا