پردازش موازی سامانشرکت آواژنگ
پردازش موازی سامانشرکت سمه آبی
پردازش موازی سامانشرکت کدایران
پردازش موازی سامانشرکت پالیزافزار (تولید کننده کارت ساعت)
پردازش موازی سامانشرکت علم و صنعت (تولید کننده کارت ساعت)
پردازش موازی سامانشرکت صباراهبر
پردازش موازی سامانشرکت فرزانگان فارس
پردازش موازی سامانشرکت اهتمام رایانه
پردازش موازی سامانشرکت رمیس
پردازش موازی سامانشرکت مهندسی والا الکترونیک
پردازش موازی سامانشرکت دلسا
پردازش موازی سامانتعاونی ماشینهای اداری مارت رایانه
پردازش موازی سامانشرکت پتسا
پردازش موازی سامانشرکت تتا
پردازش موازی سامانشرکت ارویس شبکه تجارت
پردازش موازی سامانشرکت آریا حکیم
پردازش موازی سامانشرکت آریاسپهر اطلاع رسان تهران
پردازش موازی سامانشرکت آیریانیک
پردازش موازی سامانشرکت بهین تکنولوژی
پردازش موازی سامانشرکت پارس ال تک انرژی
پردازش موازی سامانشرکت پارسیان تلکام
پردازش موازی سامانشرکت تجارت پیشگان یاسین
پردازش موازی سامانشرکت تجهیزات رایانه مرآت
پردازش موازی سامانشرکت تراشه سبزتهران
پردازش موازی سامانشرکت توسعه خدمات شبکه پیام رسان