ضمن عرض تسلیت به هموطنان عزیزمان، برای بازماندگان این حادثه تلخ، آرزوی  صبر و بردباری داریم.