پردازش موازی سامانشرکت نیرو موتور شیراز
پردازش موازی سامانصنایع تولیدی زین کوثر
پردازش موازی سامانشرکت دینو موتور قم