پردازش موازی سامانشهرداری منطقه ۲ آبادان
پردازش موازی سامانسازمان عمران و نوسازی شهرداری کرج
پردازش موازی سامانهیات مدیره مرکز تجاری کیش