نویسنده: الکساندر استروالدر

از میان تمام کتاب‌هایی که درباره خلق مدل کسب و کار نوشته شده‌اند، کمتر کتابی به اندازه کتابBusiness Model Generation  نوشته استروالدر به شهرت جهانی رسیده است.

او در این کتاب مدلی به نامBusiness Model Canvas  یا بوم کسب و کار را برای کارآفرینان و تحلیل‌گران کسب و کار پیشنهاد می‌کند و به کمک آن می‌کوشد، بخش‌های مختلف مدل کسب و کار و ارتباط آنها با یکدیگر را به شیوه‌ای ساده‌، قابل فهم و کاربردی تبیین کند.

در کتاب خلق مدل کسب و کار، با ۹ بخش اصلی در هر کسب و کار آشنا می‌شویم. در واقع با ۹ نوع سوال مواجه می‌شویم که اگر به پاسخ آنها فکر نکنیم، پس از شکل گرفتن و توسعه کسب و کار، با هزینه‌های جدی و هنگفت پاسخ آنها را خواهیم آموخت. این ۹ بخش شامل موارد زیر می‌باشند:

Customer Segments یا بخش‌بندی مشتریان

Value Proposition  یا ارزش ایجاد شده در کسب و کار

Channels یا کانال‌هایی که از طریق آنها به مشتریان دسترسی پیدا می‌کنیم

Customer Relationships  نحوه ارتباط با کسانی که به مشتریان ما تبدیل شده‌اند

Revenue Streams  جریان درآمد در کسب و کار

Key Resources  منابع کلیدی که کسب و کار ما برپایه‌ی آنها شکل می‌گیرد

Key Activities  فعالیت‌های کلیدی که کسب و کار ما را تعریف می‌کنند

Key Partners  شرکای اصلی و کلیدی که کسب و کار با همکاری آنها شکل می‌گیرد

Cost Structure  ساختار هزینه‌‌‌های ما و اینکه قیمت تمام شده به چه بخشهایی تقسیم می‌شود