دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای تدبیر

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه)- نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری سیستم تدبیر
مدت دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۴/۰۲/۱۳۹۸ لغایت ۰۶/۰۳/۱۳۹۸
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه: از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۲)
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۸ تا تاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۸
زمان آزمون: شنبه ۱۱/۰۳/۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۱

 

روزهای زوج (شنبه- دوشنبه-چهارشنبه) – نوبت عصر

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی مجموعه تجاری سیستم تدبیر
مدت دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۴/۰۲/۱۳۹۸ لغایت ۰۶/۰۳/۱۳۹۸
روزهای زوج  (شنبه، دوشنبه وچهارشنبه: از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ساعت ۱۷)
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۸ تا تاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۸
زمان آزمون: شنبه ۱۱/۰۳/۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷

دوره حقوق و دستمزد

روزهای فرد (یکشنبه- سه شنبه) -نوبت صبح

عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار تدبیر
مدت دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ لغایت ۲۹/۰۲/۱۳۹۸
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۹:۰۰ لغایت ساعت ۱۲:۰۰
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۸ تا تاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۸
زمان آزمون: سه شنبه ۰۷/۰۳/۱۳۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۱
عنوان دوره: دوره آموزش کارگاهی سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار تدبیر
مدت دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری دوره: ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ لغایت ۲۹/۰۲/۱۳۹۸
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ساعت ۱۷:۰۰
مهلت ثبت نام: از تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۸ تا تاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۸
زمان آزمون: سه شنبه ۰۷/۰۳/۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷

روزهای فرد (یکشنبه- سه شنبه) نوبت عصر