ز کوشش، به هر چیز خواهی رسید
به هر چیز خواهی کماهی رسید
برو کارگر باش و امیدوار
که از یأس، جز مرگ ناید به بار
گرت پایداری است در کارها
شود سهلْ پیش تو دشوارها

روز جهانی کارگر بر تمامی کارگران و زحمتکشان مبارک باد.