۱۵ اسفند روز درختکاری، روزی که باید دست دوستی به سوی طبیعت دراز کنیم و پیوندی عمیق و محکم با آن برقرار سازیم، مبارک باد.