پردازش موازی سامانشرکت البرز گاز
پردازش موازی سامانشرکت فلات جم شیمی
پردازش موازی سامانشرکت کلران
پردازش موازی سامانپتروشیمی شهید رسولی
پردازش موازی سامانشرکت بین المللی خطوط لوله پارس
پردازش موازی سامانشرکت پترو فرآیند آریا
پردازش موازی سامانشرکت پرشیا تایید فرآیند
پردازش موازی سامانشرکت دوام انرژی
پردازش موازی سامانشرکت فنی و مهندسی صنایع هیدروکربن اهواز
پردازش موازی سامانشرکت مهندسی تیما کالای تهران
پردازش موازی سامانشرکت بهینه گاز ایثار فجر