پردازش موازی سامانشرکت پارس پلاستیک خوزستان
پردازش موازی سامانشرکت دیبا ماندگار
پردازش موازی سامانصنایع چاپ و بسته بندی طاها