نرم افزار طرح‌های توسعه فروش امکان خودکارسازی اعطای اشانتیون، تخفیفات، پورسانت، مدیریت تخصیص بن تخفیف و کارت قرعه‌کشی را در سیستم خرید و فروش فراهم می آورد. ( دریافت کاتالوگ )

امکان معرفی طرح‌های اشانتیون و تخفیفات شرطی.
امکان معرفی طرح‌های محاسبه پورسانت.
امکان تعیین اولویت برای طرح‌ها، پشتیبانی از شمول فاکتور در طرح‌های منطبق و تعیین طرح‌های جمع ناپذیر با توجه به اولویت تطبیق.
امکان تعیین مجموعه‌های شرایط فاکتور (نوع، تاریخ، مبلغ، سود و …) برای فاکتورهای مشمول طرح اشانتیون یا محاسبه پورسانت.
امکان تعیین مجموعه‌های شرایط مشتری (گروه، استان، شهر، اعتبار باقیمانده، مانده حساب، اسناد دریافتنی باز، خریدهای قبلی و …) برای فاکتورهای مشمول طرح اشانتیون یا محاسبه پورسانت.
امکان تعیین مجموعه‌های شرایط کالا (گروه کالا، کد، تاریخ تولید و …) برای سطرهای فاکتورهای مشمول طرح اشانتیون یا محاسبه پورسانت.
امکان تعیین مجموعه‌های شرایط سطر (کالا، انبار، مقدار، مبلغ، موجودی سطر و کل، سود و …) برای سطرهای فاکتورهای مشمول طرح اشانتیون یا محاسبه پورسانت.
امکان تعیین مجموعه‌های شرایط واسطه (ترتیب واسطه در فاکتور، درصد و مبلغ پورسانت و …) برای فاکتورهای مشمول طرح محاسبه پورسانت.
امکان تعیین اشانتیون‌های قابل ارائه طرح‌های اشانتیون به صورت اشانتیون کالایی، تخفیف، بن تخفیف و امتیاز قرعه کشی متناسب با شرایط تعریف شده برای طرح.
امکان اعطای کارت قرعه‌کشی به عنوان اشانتیون با قابلیت تعیین تعداد امتیاز (ثابت یا درصد از مقدار/مبلغ سطر) و همینطور امکان صدور بیش از یک کارت قرعه کشی.
امکان ارائه اشانتیون به صورت ترکیب دلخواه (اشانتیون کالایی و/یا تخفیف و/یا بن تخفیف و/یا کارت قرعه‌کشی).
امکان انتقال طرح‌های تعریف شده به همراه وابستگی‌ها، شامل فیلتر ذخیره شده، الگوی بن تخفیف، گروه‌ها، توابع توسعه‌ای، طرح‌های جمع‌ناپذیر و سبد‌های کالا (درصورت همخوانی فهرست کالاها) از طریق فایل به شرکت یا دوره مالی دیگر و انتقال خودکار طرح‌های دوره مالی جاری به دوره مالی بعد.
امکان تعیین فرمول‌های محاسبه پورسانت متناسب با شرایط فاکتور در طرح‌های محاسبه پورسانت با کنترل عدم همپوشانی شرایط منتهی به یک فرمول.
پشتیبانی از صدور بن‌های تخفیف قابل مصرف در فاکتور به طور مستقیم یا با تولید از طریق اعطای اشانتیون.
پشتیبانی از محدودیت شروع مصرف، امکان تعیین تاریخ انقضا، امکان تعیین قابل واگذاری یا چند بار مصرف بودن بن‌ها و همینطور انواع ریالی و درصدی (با و بدون سقف معین) برای بن‌های تخفیف با تعریف الگوهای بن‌های تخفیف.
امکان صدور بن‌های تخفیف به نام مشتری خاص یا به شکل بی‌نام (برای بن های قابل واگذاری)، امکان تغییر مبلغ یا درصد بن تخفیف.
امکان مصرف بن‌های تخفیف در فاکتور (افزایش تخفیف کلی/‌سطری فاکتور)، با جستجو بر اساس سریال، یا انتخاب از بن‌های صادر شده به نام مشتری، با گزارش‌گیری از نحوه مصرف بن تخفیف.
امکان تعیین اشانتیون‌های متعدد برای شرایط یکسان جهت ارائه امکان انتخاب اشانتیون به کاربر/مشتری.
امکان ارائه اشانتیون از کالای سطر، یا کالا/سبد کالای تعیین شده، امکان تعیین انبار، قفسه برداشت و پشتیبانی از قیمت غیر صفر برای اشانتیون کالایی.
امکان صدور بن تخفیف به عنوان اشانتیون با تعیین الگوی بن تخفیف، مبلغ برای بن تخفیف مبلغ معین (ثابت، درصد از مقدار/مبلغ سطر)، درصد برای بن تخفیف درصدی و سقف مصرف و همینطور امکان صدور بیش از یک بن تخفیف.
امکان محدود کردن جوایز دوره به میزان امتیازات (مثال جایزه اول فقط به کارت های قرعه‌کشی با امتیاز بالاتر از سقف مشخص، جایزه دوم به کارت‌های با امتیاز در محدوده مشخص و …) و امکان تعیین تعداد جایزه.
امکان قرعه‌کشی با ایجاد شماره های در هم ریخته به تعداد امتیازات شرکت داده‌ شده در قرعه‌کشی هر جایزه و تعیین دستی یا سیستمی شماره‌های برنده.
امکان ارسال دسته‌ای و تکی کارت‌های قرعه‌کشی از طریق پیامک و پست الکترونیک به مشتریان متناظر آن‌ها (وابسته به سیستم ارسال پیامک / پست الکترونیک تدبیر).