پردازش موازی سامانشرکت سیستم مدیریت الکترونیک موتور
پردازش موازی سامانشرکت اطلسین
پردازش موازی سامانشرکت خورند
پردازش موازی سامانشرکت سازه یدک پیشرو
پردازش موازی سامانشرکت سبزسازان خودرو
پردازش موازی سامانشرکت ایران دلکو
پردازش موازی سامانشرکت لنت پارس
پردازش موازی سامانشرکت هانترپارت
پردازش موازی سامانشرکت ایران ساینا
پردازش موازی سامانشرکت سازه پیکرقرن
پردازش موازی سامانشرکت پویا ساز اصیل
پردازش موازی سامانشرکت آسفاجر
پردازش موازی سامانتولید قطعات خودرو و کویر سامیار