پردازش موازی سامانشرکت تولیدی صنعتی ارس زنجان
پردازش موازی سامانشرکت صانع روی زنجان
پردازش موازی سامانشرکت سنو پارس
پردازش موازی سامانشرکت تولیدی صنعت پیشه
پردازش موازی سامانشرکت گازهای فشرده طبیعی خاوران
پردازش موازی سامانشرکت نان صنعت تهران