نویسندگان: استیفن رابینز- تیموتی جاج

کتاب مدیریت رفتار سازمانی نوشته استیفن رابینز و جاج، به نوعی به یک استاندارد در آموزش رفتار سازمانی تبدیل شده و کتاب‌های دیگر هم، حتی با وجود محتوای متفاوت، عموماً می‌کوشند ساختار این کتاب را تقلید کنند.

سرفصل‌های اصلی که رابینز و جاج در کتاب مدیریت رفتار سازمانی خود در نظر گرفته‌اند به شرح زیر می‌باشند:

بخش اول: فرد

بخش دوم: گروه

بخش سوم: سیستم سازمانی