در پايان مصاحبه شغلي براي استخدام در شركتي، مدير منابع انساني شركت از مهندس جوان صفر كيلومتر ام‌آي‌تي پرسيد: ” و براي شروع كار، حقوق مورد انتظار شما چيست؟ ”

مهندس گفت: “حدود ۷۵۰۰۰ دلار در سال، بسته به اينكه چه مزايايي داده شود.”

مدير منابع انساني گفت: “خب، نظر شما درباره ۵ هفته تعطيلي، ۱۴ روز تعطيلي با حقوق، بيمه كامل درماني و حقوق بازنشستگي ويژه و خودروي شيك و مدل بالاي در اختيار چيست؟ ”

مهندس جوان از جا پريد و با تعجب پرسيد: ” شوخي مي كنيد؟ ”

مدير منابع انساني گفت: “بله، اما اول تو شروع كردي.”

پردازش موازی سامان