پردازش موازی سامانشرکت راد سیستم
پردازش موازی سامانشرکت آذران فضا نما
پردازش موازی سامانهنرهای داخلی کارنو
پردازش موازی سامانشرکت صنایع چوب فشرده خزر
پردازش موازی سامانگالری کلاسیک
پردازش موازی سامانشرکت یاسمین