پردازش موازی سامانشرکت نشر گستر امروز
پردازش موازی سامانانتشارات سوره
پردازش موازی سامانانتشارات آزاده
پردازش موازی سامانشرکت همشهری مناطق
پردازش موازی سامانانتشارات میر
پردازش موازی سامانسازمان آگهی های روزنامه صبا
پردازش موازی سامانشرکت نشر الکترونیک ایران
پردازش موازی سامانموسسه فن آوران مهر