پردازش موازی سامانهتل بزرگ ارم
پردازش موازی سامانسرزمین عجایب
پردازش موازی سامانشرکت باران پرواز
پردازش موازی سامانشرکت رویال سفر ایرانیان
پردازش موازی سامانشرکت راحت سفر ایثارگران
پردازش موازی سامانشرکت قطارهای مسافری هستیا