پردازش موازی سامانبیمارستان امیراعلم
پردازش موازی سامانمرکز روماتیسم ایران
پردازش موازی ساماندرمانگاه شفا
پردازش موازی سامانشرکت فراگیر پخش دماوند