پردازش موازی ساماندانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی
پردازش موازی ساماندانشگاه امام صادق
پردازش موازی ساماناداره کل فنی و حرفه ای کرج
پردازش موازی سامانمجتمع فنی تهران
پردازش موازی سامانکانون زبان
پردازش موازی سامانموسسه آموزش عالی دیلمان
پردازش موازی سامانموسسه آموزش عالی نهاوند
پردازش موازی سامانموسسه آموزشی پارسه
پردازش موازی سامانموسسه آموزش عالی ماهان
پردازش موازی سامانگروه پژوهشی توسعه محیط و سکونت گاههای انسانی