نرم افزار بودجه و اعتبارات ، مشخص نمودن اهداف آينده و زمان رسيدن به اهداف، تعيين سقف هزينه ها و تعيين زمان محقق شدن درآمدها همگي از مواردي هستند كه ميزان ريسك را كاهش داده و درصد موفقيت سازمان را افزايش مي دهند. امروزه با توجه به گسترش حوزه هاي تحت فعاليت شركت ها و سازمانها و تنوع حسابها نياز به پيش بيني و تخمين هزينه هاي آتي يكي از دغدغه هاي مديران بشمار ميرود.
سيستم بودجه و اعتبارات تدبير با امكان ثبت اطلاعات مربوط به فصلها و برنامه ها و تخصيص حسابهاي مربوطه و همچنين تعيين بودجه مربوط به هر فصل و برنامه و ارائه گزارشاتي همچون دفتر تعهدات و دفتر اعتبارات و گزارش تفريغ بودجه، هر لحظه مديريت را در جريان انحرافات عملكرد جاري از بودجه پيش بيني شده قرار مي دهد و امكان برنامه ريزي و بودجه بندي دقيقتر را براي سنوات آتي فراهم ميسازد.
( دریافت کاتالوگ )

امکان معرفی برنامه‌ها و تخصیص بودجه مصوب و دریافتی بصورت ماهانه و سالیانه.
امکان ورود اطلاعات تعهدات و اعتبارات مربوط به سر فصل‌های حسابداری.
امکان معرفی فصول و تخصیص بودجه مصوب و دریافتی بصورت ماهانه و سالیانه.
امکان مشاهده و چاپ کلیه موارد بالا و گزارشات استاندارد دولتی مانند بودجه مصوب سالانه – گزارش عملکرد – گزارش ماهانه برنامه‌ها – گزارش تفریغ بودجه – گزارش تفریغ بودجه ( فصلی ).
تخصیص سر فصل‌های حسابداری به فصول و برنامه‌های معرفی شده و تعیین بودجه مربوط.