این نرم افزار چرخه عملیات مربوط به فرآیند خرید بعد از درخواست کالا و قبل از صدور فاکتور خرید را در بر میگیرد. گردش کار پیش بینی شده در این نرم افزار از این قرار است که نخست درخواست خرید کالا یا خدمات از طریق شخص یا واحد درخواست کننده در سیستم ثبت میشود یا اقلام آن از فرم درخواست کالای ثبت شده در سیستم انبار کپی میگردد. سپس فرآیند استعلام قیمت آغاز میگردد. با توجه به اطلاعات ثبت شده در باره فروشندگان و عرضه کنندگان کالاها و با توجه به درخواستهای خرید داخلی یا خارجی ثبت شده در سیستم، فرم استعلام قیمت تنظیم شده و برای فروشندگان بالقوه ارسال میگردد. پس از دریافت پیشنهادهای ارائه شده و تعیین برنده یا برندگان استعلام فرم سفارش خرید یا قرارداد خرید تکمیل میگردد. این فرمها نیز نهایتا میتوانند به یک یا چند فاکتور خرید در نرم افزار خرید و فروش تدبیر تبدیل بشوند.( دریافت کاتالوگ )

امکان معرفی تعداد نامحدود کالا و گروه‌بندی آنها.
امکان معرفی مشتریان (خریداران و فروشندگان).
امکان معرفی لیست تأمین کنندگان کالا از نوع عرضه کننده و تولید کننده با قابلیت تخصیص ریز کالاهای عرضه شده به تامین کنندگان

امکان ثبت سفارش خرید.
امکان صدور و پیگیری درخواست خرید.
امکان صدور قرارداد خرید.
امکان صدور و پیگیری استعلام قیمت (ریالی-ارزی).
امکان ثبت قیمت ارایه شده توسط هر یک از فروشندگان، در استعلام قیمت.
امکان تعیین یک فروشنده به عنوان برنده کلی استعلام.
امکان نهایی‌کردن گروهی (ثبت گروهی) درخواست‌های خرید/سفارش‌های خرید.
امکان تعیین برنده استعلام به‌صورت سیستمی.
امکان ارتباط سیستم تدارکات، با سیستم خرید و فروش و انبار.
امکان کپی اقلام از استعلام قیمت، در سفارش خرید/قرارداد خرید.

امکان ارایه لیست مقایسه‌ای جمع قیمت‌های استعلامی.
امکان ارایه لیست مقایسه‌ای قیمت‌های استعلامی سطرها.
امکان ارایه گزارش مانده درخواست، هنگام انتقال به سفارش خرید.
امکان مشاهده استعلام‌ها و سفارشات خرید مرتبط با درخواست خرید.
امکان مشاهده سفارشات خرید و قراردادهای خرید مرتبط با استعلام قیمت.

امکان مشاهده دفتر تدارکات با قابلیت ارایه:

  • دفتر درخواست خرید داخلی/خارجی.
  • دفتر استعلام قیمت به تفکیک کالا/فروشنده/کالا و فروشنده.
  • دفتر سفارش خرید.
  • دفتر قرارداد خرید.
  • گزارش ریز عملیات.
  • درخواست‌ خریدهای دارای فاکتور یا قرارداد.
  • انتقال درخواست‌ خریدهای بدون رسید انبار، از دوره مالی قبلی.

امکان کنترل مانده درخواست، هنگام انتقال درخواست خرید به سفارش خرید.
امکان منوط کردن تعیین برنده، به تأیید و تصویب استعلام.

محصولات تدبیر

این نرم افزار چرخه عملیات مربوط به فرآیند خرید بعد از درخواست کالا و قبل از صدور فاکتور خرید را در بر میگیرد. گردش کار پیش بینی شده در این نرم افزار از این قرار است که نخست درخواست خرید کالا یا خدمات از طریق شخص یا واحد درخواست کننده در سیستم ثبت میشود یا اقلام آن از فرم درخواست کالای ثبت شده در سیستم انبار کپی میگردد. سپس فرآیند استعلام قیمت آغاز میگردد. با توجه به اطلاعات ثبت شده در باره فروشندگان و عرضه کنندگان کالاها و با توجه به درخواستهای خرید داخلی یا خارجی ثبت شده در سیستم، فرم استعلام قیمت تنظیم شده و برای فروشندگان بالقوه ارسال میگردد. پس از دریافت پیشنهادهای ارائه شده و تعیین برنده یا برندگان استعلام فرم سفارش خرید یا قرارداد خرید تکمیل میگردد. این فرمها نیز نهایتا میتوانند به یک یا چند فاکتور خرید در نرم افزار خرید و فروش تدبیر تبدیل بشوند. ( دریافت کاتالوگ )