– امکان تهیه گزارش مودیان

– افزودن نام صادر کننده سند به سند حسابداری

– اضافه شدن شناسه مالیاتی به خریداران و فروشندگان
– اضافه شدن شناسه مالیاتی کالا به معرفی کالا
– امکان انتخاب واحد اندازه گیری مالیاتی مرتبط

– اضافه شدن فیلد حافظه مالیاتی به فرم مشخصات شرکت

– افزودن جدول کاربر به فرم پرداخت

– اضافه شدن امکان بستن تحویل و تحول کالا
– ارتباط با جدول کاربری در فرم ثبت آمار

– مدیریت دسترسی به قفسه ها