امكان تغيير ترتيب نمايش و عدم نمايش انواع اقدامات در سيستم كارتابل و گردش كار

پشتيبانى از عملگر نامساوى در انتخاب موارد ستون در پنجره فيلتر

اضافه شدن تعديل قيمت در دفتر عمليات دارايى

امكان تنظيم تعداد اعشار براى مقدار در فرم ورود و خروج كالا

امكان جستجو در ليست انبارهاى مبدا و مقصد در انتقال بين انبارهاى مقدارى

اضافه شدن هزينه پرداختنى به فرم سند انتقال بين انبار( ريالى)

نمايش فرم درخواست تحويل كالا به مشترى براساس كاربر صادر كننده( اضافه شدن آپشن مربوطه در تنظيمات عمومى)

امكان قطع ارتباط رسيد محصول مقدارى و انتقال بين انبار با سند انبار

اضافه شدن چك باكس‌هاى تفكيك بر اساس چهار مولفه بردار حساب در گزارش مانده به تفكيك حساب‌ها

نمايش آخرين عنوان جستجو شده توسط كاربر در جستجوى فيلترى در اجزاى بردار حساب

اضافه شدن گزارشات چاپى با طراحى جديد: فاكتور خريد٢٬ فاكتور فروش٢٬ برگشت از خريد٢٬ برگشت از فروش٢٬ رسيد انبار (جديد)٬ حواله انبار (جديد)٬ رسيد دريافت (جديد) و رسيد پرداخت (جديد)

امكان اعطاى اشانتيون بر اساس فيلترهاى ذخيره شده در گزارش خريداران و فروشندگان با توجه به فيلدهاى جدول كاربر

امكان ايجاد اتوماتيك سريال‌ها به صورت تركيبى از حروف و اعداد

امكان انتقال از فايل متنى در فرم سريال

امكان بستن درخواست تحويل كالا به مشترى و عدم نمايش درخواست تحويل كالاى بسته شده در فرم هاى انتخاب

ايجاد گزارش سود خالص فروش در فرم هاى فاكتور فروش و پيش فاكتور فروش

اضافه شدن ستون تخفيف و درصد تخفيف به فرم‌هاى سوابق خريد

اضافه شدن گزارش ارتباطات كاربران و مشتريان

اضافه شدن فرم ارتباطات كاربران و مشتريان

اضافه شدن گزينه عدم كنترل خوشه بندى در صدور پيش فاكتور در فرم معرفى كالا

ايجاد گزارش خريداران و فروشندگان با توجه به فيلدهاى جدول كاربر

اضافه شدن گزينه كنترل تخفيف در عمليات فروش بر اساس ليست حداقل و حداكثر تخفيف

طراحى نماى جديد گزارش خريداران با توجه به فيلدهاى جدول كاربر (Shift+Enter)

عدم اجبار ورود سريال در تعويض قطعه درخواست كار

اضافه شدن فيلد مبلغ كل در سفارش خريد در تداركات و دفتر سفارش خريد در دفتر تداركات