بلا اقدام نمودن چکهاي دريافتني

گزارش چکهاي بلا اقدام

نمايش آلارم سررسيد تاريخ چکها بلا اقدام

تغييرات مربوط به گزارش فصلي

نحوه نمايش گزارش فصلي خريد و فروش براي خريداران و فروشندگان با شرايط مختلف

معرفي الگوي پردازش سريال اول و دوم

پردازش سريالها هنگام درج

كپى اقلام از انتقال بين انبارها در سفارش فروش

تعيين قيمت اقلام در فرم سفارش فروش

كپى ساير اطلاعات پيش فاکتور به فاکتور فروش

فريز شدن فيلد مقدار واحدهاي فرعي در فرمهاي عملياتي

تغيير در محاسبه موجودي خوشه

انتقال اقلام از درخواست تحويل کالا به مشتري در فرم حواله موقت

افزودن فرم گزارش مقايسه اي تحويل کالا و حواله موقت

احضار سفارش خريد و درخواست کالا در انتقال بين انبارها

كپى اقلام فرمول ساخت در انتقال بين انبارها

تغيير گروهي سرويسکار

نمايش ستون ملاحظات قيمت هاي استعلامي در گزارش ليست مقايسه اي قيمت سطرهاي استعلام

انتقال اقلام از درخواست خريد کالا- تدارکات مشروط بر تائيد مديرعامل

نمايش دفتردرخواست خريد داخلي و خارجي

افزودن عوامل حکم حقوقي قبل در گزارش پارامتريک

جمع مشمول بيمه با توجه به سقف و جمع مشمول ماليات با توجه به معافيت در گزارش پارامتريک