مدرس: سرکار خانم مجد

ویدیوی آموزشی | امکان نمایش شرح دریافت/ پرداخت چند حسابه، در شرح سند مالی

آموزش نرم افزار حسابداری تدبیر

برای نمایش شرح عملیات دریافت/ پرداخت چند حسابه در شرح آرتیکل سند مالی، از دکمه “تعیین الگوی شرح سند مالی” در فرم مدیریت تنظیمات برنامه استفاده نمایید.