جوان فارغ التحصيل رشته حسابداري، يك آگهي استخدام حسابدار ديد و در جلسه مصاحبه حاضر شد.
مصاحبه كننده صاحب يك شركت كوچك بود كه خودش آن را اداره مي‌كرد.
صاحب شركت گفت: من به يك نفر داراي مدرك حسابداري نيازمندم. اما در اصل دنبال كسي هستم كه عهده‌دار نگراني‌هاي من باشد.
جوان تازه فارغ التحصيل گفت: ببخشيد منظور شما چيست؟
صاحب شركت گفت: من نگران خيلي از چيزها هستم اما نمي‌خواهم درباره پول نگراني داشته باشم.
كار شما اين است تمام نگراني‌هاي مالي را از دوش من برداري. جوان گفت: متوجه ام و حقوق من چقدر است؟
صاحب شركت گفت: با ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ماه شروع مي‌كنيم. جوان با تعجب گفت: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
چگونه اين شركت كوچك از عهده چنين حقوقي برمي‌آيد.
صاحب شركت گفت: اين اولين نگراني شماست.

پردازش موازی سامان