همکاری با پردازش موازی سامان

نام و نام خانوادگی (الزامی):

ایمیل (الزامی):

شماره تماس (الزامی):

جنسیت (الزامی):

حقوق درخواستی:

وضعیت فعلی اشتغال (الزامی):

رشته تحصیلی:

آخرین مقطع تحصیلی:

سوابق کاری:

علت ترک یا عدم علاقه به ادامه کار در آخرین محل خدمت:

فایل رزومه(الزامی) (پسوندهای مجاز: pdf، doc, docx):

متقاضیان می توانند در صورت تمایل رزومه خود را به آدرس ایمیل job@sppc.co.ir ارسال نمایند .