تعداد بلوک: ۷ | پرسش و پاسخ های انبار

از منوی شناور فرم معرفی انبار، گزینه مدیریت دسترسی به انبارها را انتخاب نمائید تا فرم کنترل دسترسی به انبار گشوده شود.

1

از لیست گروه های کاری، گروه کاری مورد نظر را انتخاب نموده و از لیست کلیه انبارها، انبار یا انبارهائی که نمی خواهید کاربر به آنها دسترسی داشته باشد را با استفاده از دکمه 2 ، به لیست انبارهای غیر قابل دسترسی منتقل نمائید. با کلیک دکمه ذخیره، تغییرات اعمال شده ذخیره خواهد شد.

برای استفاده از این امکان، از منوی شناور فرم معرفی انبار، گزینه “ثبت عملیات کالا فقط به تاریخ روز” را فعال نمایید.

2

با فعال کردن این گزینه، کاربر انبار محدود به ثبت عملیات فقط به تاریخ روز گردیده و کلیه عملیات انبار با تاریخ روز در سیستم ثبت می‌گردد.

در پایین فرم کاردکس انبار، کالای مورد نظر را انتخاب کنید. پس از ارایه کاردکس این کالا، یکی از سطرهای آن را انتخاب نمایید.

1

و کلید Shift+Enter را فشاردهید تا فرم حواله یا رسید مربوط به آن سطر در کاردکس فراخوانی گردد.

2

 

درحالت عادی در فرم رسید/حواله موقت امکان ایجاد/اصلاح سطر وجود ندارد (دکمه های ایجاد/اصلاح غیرفعال هستند).

1

برای انجام عملیات ایجاد /اصلاح در فرم رسید/حواله موقت به روش زیر عمل نمائید:
– در فرم تنظیمات سیستم مالی تدبیر، از لیست سیستم یا فرم، گزینه انبار و سپس گزینه رسید موقت و یا حواله موقت را انتخاب کنید. چک باکس “امکان ایجاد و اصلاح سطرها” را فعال کنید تا امکان ایجاد/اصلاح سطر برای رسید یا حواله موقت ایجاد شود.

2

در این حالت اگر فرم حواله یا رسید موقت را باز کنید، امکان ایجاد/اصلاح سطر فعال شده است.

3

نکته: این تنظیمات توسط مدیر سیستم انجام می شود.

این پیام خطا به علت تنظیمات صورت گرفته از طرف شما در فرم معرفی انبار است.
1
برای رفع این مشکل از منوی شناور فرم معرفی انبار، تیک گزینه ثبت عملیات کالا فقط به تاریخ روز را بردارید
 باز شدن فرم انتخاب سطوح شناور مربوط به حساب انبار بدین دلیل است که:
1
زمانی که به معرفی یک انبار جدید پرداخته اید، حساب وابسته به آن انبار را انتخاب نکرده اید. لذا با استفاده از دکمه 2، حساب وابسته با انبار را، از میان حسابهای موجود انتخاب نمایید و یا با استفاده از دکمه 3، به معرفی یک حساب جدید به عنوان حساب وابسته با انبار بپردازید.

زیرا در منوی شناور فرم معرفی انبار، گزینه ایجاد سرفصل حسابداری بصورت خودکار را فعال نکرده اید. با فعال کردن آن، هر زمان که اقدام به معرفی انبار جدید می نمائید سرفصل حسابداری آن نیز به صورت خودکار ایجاد می گردد.