تعداد بلوک: ۲ | پرسش و پاسخ های تدارکات

برای استفاده از این امکان، در فرم تنظیمات سیستم مالی تدبیر (سیستم امکانات، گزینه مدیریت تنظیمات برنامه) از لیست سیستم یا فرم، سیستم تدارکات – فرم درخواست خرید را انتخاب کرده و از قسمت تنظیمات موجود چک باکس نمایش فیلدهای تایید و تاریخ تایید مدیر عامل را فعال کنید.

1

در این حالت، در پایین فرم درخواست خرید از سیستم تدارکات، فیلد “تائید مدیر عامل” نمایش داده می شود:

2

با علامت دار کردن چک باکس “تائید مدیر عامل” توسط مدیرعامل، در فیلد مقابل، تاریخ روز وارد می گردد که می توان آن را تغییر داد.

3

نکته: تنظیمات نمایش فیلدهای تایید و تاریخ تایید مدیر عامل تنها توسط مدیر سیستم انجام می شود.

برای تعیین این دسترسی، از فرم مدیریت گروهها، گروهی که کاربر مورد نظر عضوی از آن است را انتخاب کنید. در فرم ایجاد/اصلاح گروه در قسمت دسترسیها، از لیست سیستم، سیستم تدارکات و از لیست فرم، فرم درخواست خرید را انتخاب نمایید. در لیست دسترسی ها چک باکس (عدم امکان تغییر نام کارپرداز)  را علامتدار کنید

1

حال اگر با نام کاربر موردنظر در برنامه تدبیر وارد شوید و از سیستم تدارکات، فرم درخواست خرید را فراخوانی نمایید،  مشاهده می کنید فیلد نام کارپردازغیرفعال است

2

نکته: در ایجاد درخواست خرید جدید نیز نام کارپرداز غیر فعال می باشد